Şef Leyla SELİMOĞLU                                                        

0 (374) 253 46 53- Dahili : 1124

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 GÖREV TANIMI: 

·         Kurum dışından ve içinden gelen telefonların ilgili birimlere aktarımını sağlamak, kurum içi ve dışı gelen evrakların elektronik ortamda Birim amirine sevkini ve takibi sağlamak. Birimimize gelen fatura kaydı, Başkan tarafından verilen faks, fotokopi işleri ve Başkanca verilen yazışmaların yapılması,

·         Başkanlık personelinin özlük dosyalarının tutulması, bireysel emeklilik sistemi, emeklilik, rapor, izin, hizmet birleştirmeleri,  vb. her türlü takibi yaparak personele ait istatistiksel bilgileri tutmak,

·         Personel görev değişikliği ya da ofis değişikliği halinde telefon rehber güncellemelerini yaparak Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilmesi, birim içi eğitim organizasyonu ve Dairemizle ilgili sosyal-kültürel faaliyetlerinin Başkanlığımız sosyal faaliyet sorumluları aracılığıyla düzenlemesini yapmak.

·         17.05.2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.05.2008 tarih ve 4201 sayılı kararı gereğince konu ile ilgili defter ve tutanakların evrak işleyişini yapmak,

·         “Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince Birimimize atanan ve temel eğitim/ hazırlayıcı eğitim/ staj programı gibi süreçten geçecek olan aday memurların özlük işlemlerini takip etmek,

·         Başkanlık Makamı yazışma dosyalarının standart dosya planı doğrultusunda düzenlenmesini sağlamak,

·         Kısmi Zamanlı Öğrenciler Komisyon üyeliliği ve öğrencilere ait puantaj ve cetvellerin takibi ve bildirimini yapmak,

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016