Misyon-Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemiz kaynaklarının verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde kullanımını gerçekleştirmek, hizmet verdiğimiz tüm birimlerin kamu ve özel sektörün memnuniyetini sağlamak, teknolojik altyapıyı güçlendirmek, çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkânlar oluşturmak, araştırma-geliştirmeye ve eğitim-öğretim alanında yenilikleri üniversitemize kazandırmak.

 Vizyon

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verilen görevleri, yerinde ve zamanında kurumun ve kamunun menfaatlerini ön planda tutarak, doğruluğu, gerçekçiliği, hesap vermeyi, adil ve ilkeli olmayı, teknolojik gelişmelerden yararlanarak taşınır kayıtları, satın alma, e-devlet projesine uyumlu elektronik ortamda vereceği hizmet ile Üniversitemizdeki diğer birimlerle koordineli çalışarak, örnek bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı faaliyet ve işlemlerini 2547, 5018, 4734 ve 4735 sayılı kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir.

21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı resmi gazetede yayınlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. ve 36. maddelerinde tanımlanan şekilde daire başkanlığımızın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

1- Hizmet faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere başkanlığımıza ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,

2- Başkanlığımıza ait yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

3- Uygulama sırasında Başkanlığımızın ödenek durumunu izlemek,

4- Başkanlığımızın her türlü ödeme ve taşınır kayıt ve kontrol işlerini yürütmek,

5- Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

6- Temizlik, güvenlik, bakım- onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,

7- Üniversitemizin resmi ulaşım hizmetlerini yürütmek,

8- Üniversitemizin süreklilik arz eden aydınlatma ve ısınmada kullanılan Elektrik ve Doğalgaz ödemelerini yapmak,

9- Üniversitemizin haberleşme ve evrak-kayıt  hizmetlerini yürütmek.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top